Normal Mode
Responsive Mode

Antosan Sakedap Nuju Proses Ngamuat Kontén Wéb


  • Tatar Pasundan
  • Tutungkusan
  • Donasi

Senin, 17 Oktober 2011

Baheula mah, cenah, pangeunah-ngeunahna cau di saalam dunya ngan cau manggala. Jeung euweuh sikian deuih. Ari pangna cau manggala aya sikian, kieu cenah caritana:

Lantaran cau manggala teh anu pangeunah-ngeunahna ti sakabeh warnaning cau, nepi ku Raja di nagara Kamaningan, cau manggala teh dimonopoli, meureun dihep pibasaeunana. Rahayatna teu meunang aya nu wani ngadahar cau manggala. Mun aya nu boga pelak cau manggala, cauna nu asak kudu dibaktikeun ka Raja. Rajana kua nejeun ngahaja nyieun kebon, legana sababaraha hektar. Ari nu purah ngurusna, nya eta Mama Lengser. Lamun aya tangkal cau anu asak buahna, kudu gancang dituar sarta dikirimkeun ka karaton. Mama Lengserna mah nu melak jeung ngurusna, tara dibere butitina-butitina acan. Mama Lengser bati kumetap we tikorona elok-elokan ari ningal Raja keur cacamuilan nuang cau manggala teh. Ari rek menta ka Raja, teu kaduga ku isin. Rek maok, kapan dosa gede anu kasebut maling mah. Komo maok kagungan Raja, najan maok nu sasaha ge teu menang apan.

Lila-lila mah Mama Lengser ngarasa keuheuleun ka anu jadi Raja, da ari nuju nuang cau manggala teh tara nawaran-nawaran acan.

Ari jaman baheula mah jelema teh rea nu sarakti, satuduh metu saucap nyata. Nya kitu deui Mama Lengser, sakti pilih tanding.

Bakating ku pohara ambekeunana, dina hiji waktu mah, Mama Lengser mawa siki buah randu sakeupeul, sup asup ka kebon cau manggala kagungan Raja tea. Sanggeus aya di jero kebon, tuluy Mama Lengser mapatkeun jangjawokan, kieu pokna:

Siki randu siki kapuk maraneh ulah naranduk sing arasup kana cau, cau kasedep ratu.
Bonganna Ratu sarakah ka kaula henteu nyaah ngan hayang seubeuh sorangan batur ulah kabagean.
Kaula ragrag supata masing nyata ti ayeuna sakabeh cau manggala pinuh ku siki jerona.
Puah! Puah! Puah!

Geus kitu mah wur weh siki randu teh diawur-awur di jero kebon cau.

Tah, ti waktu harita, cenah, cau manggala sikian teh, keuna ku supata Mama Lengser. Geuning cau manggala mah sikina teh siga pisan siki randu, nya!

Copyright © Tatar Pasundan

Ngeunaan: Dipedar ku: dina tabuh 04.57 WIB

Maos Ogé Artikel Patali Dina Kategori: , .

Klik tombol "Like" upami Anjeun seneng kalawan artikel ieu. Mangga kintun koméntar supados abdi tiasa mulih nganjang ka blog Anjeun. Saupamina Anjeun palay maos artikel sanés ti blog ieu, mangka mangga klik di dieu kanggo muka daptar eusi. Ajeng nyertakeun http://puterapanjalu.blogspot.com/2011/10/dongeng-sasakala-cau-manggala-aya-sikian.html sarta atawa nyantumkeun tautan kanggo artikel ieu saupamina Anjeun nyutat sapalih atanapi sadaya eusina. Hatur nuhun.

Posting Komentar

Posting Enggal Posting Lami Tepas